+46 768 90 20 67 susanne@rosenstroms.se

Om Rosenströms

Jag som är grundare och ägare av Rosenströms heter Susanne Rosenström. Har arbetat med ledarskap sedan 1987 och sedan dess nyfiket & ödmjukt utforskat ledarskapets olika former och uttryck. Utbildade mig vidare 1992 till vårdlärare för att sedan parallellt med ledarskapet arbeta med kompetensfrågor och fortbildning. Mina ledaruppdrag har under den första halvan i arbetslivet varit som första linjens chef, då som ledare i daglig verksamhet med stort fokus på målgrupper med stora behov av anpassningar av miljö, kommunikation och arbetssätt.

Jag startade och drev Safirens Resurscenter i Malmö under åren 1994 – 2004.  År som på många vis präglat min grundläggande människosyn och kunskapen om vad bemötande betyder och hur vi med våra sinnen uppfattar och tolkar världen. De sista åren i det uppdraget forskade jag på deltid och skrev utbildningsmaterialet ” Se mig, hör mig, förstå mig” som fortfarande används på gymnasieutbildningar och universitet.

Den kunskapen har jag haft stor nytta av i alla möten med arbetsgrupper och ledningsgrupper. I grund och botten är vi alla samma människor och ”allas lika värde” som har varit min ledstjärna sedan jag började arbeta omfattar sedan många år – alla i organisationen oavsett om vi leder, är dem som ger stöd till brukare eller brukare i verksamheterna.

Jag har tidigt i arbetslivet hittat mina två stadiga ben. Med dem står jag stadigt förankrad och har skapat en bred bas för mina uppdrag. Det ena benet finns i målgrupperna och det andra står förankrat i ledarskapet. För mig är det en tydlig grund för den människosyn som jag bär med mig och som för mig är densamma i alla människomöten.

Ledarskapsverktyget har jag genom alla år filat på och utvecklat. Inte minst har jag arbetat med att öka kunskapen om mig själv för att kunna bli bättre på att förstå och förmedla vad som händer i möten med andra. Jag hade förmånen under ett antal år i Malmö kommun att vara internhandledare via Ledarskapscentrum för nya eller blivande ledare. Under dessa år hade vi som handledare handling via MiL och det byggde en grundsten i mitt eget ledarskap.

De senaste halvan av mitt arbetsliv har jag arbetat med att leda ledare. Att skapa långsiktigt hållbara processer där värdegrund, bemötande och tillit arbetas med samtidigt som arbetet med verksamhetsplaner som tydligt anger riktning och mål är avtryck jag lämnat bakom mig. För att kunna lyckas med det har jag också arbetat aktivt med grupprocesserna, det är med hjälp av relationerna som vi ökar tilliten och möjligheter att målen förankras och uppfylls.

Mina kunskaper i ledarskap och förändringsprocesser tar sig långt utanför målgrupperna som jag följt under lång tid – dvs funktionshinderområdet, socialpsykiatrin och vård och omsorg.

Mina uppdrag har ofta inneburit organisatoriska förändringar, tydliggörande av arbetsmetoder och förhållningssätt, omställningsfaser från stora verksamheter som har delats upp i mindre enheter med tydlig inriktning och metod. I arbetet har också ingått att arbeta aktivt med den kultur som funnits i verksamheten för att kunna förankra och levandegöra värdegrundsarbetet.  Flera av uppdragen har varit i faser där större förändringar organisatoriskt genomförts eller komplexare förändringsuppdrag som tex införande av Heltid för alla.

Mitt ledarskap & utvecklingsarbete präglas av kreativitet, lösningsfokus och positiv människosyn. MOD, LUST och ENERGI har kännetecknat mina uppdrag och avtryck.

Du hittar mitt CV i länken här för att se mera om uppdrag, utbildningar och erfarenheter.